πŸ”‘ TNT International Track & Trace

The action is used to get the tracking information from TNT International.

πŸ“˜

Credentials

The credentials are optained from your TNT contact person.

Inputs

NameTypeDescription
UsernameStringTNT iternational username
PasswordStringTNT iternational password
Tracking NumberStringTNT international tracking number

Outputs

NameTypeDescription
Tracking Found?BooleanWhether the tracking information was found
StatusStringTracking status:
Delivered,
In Transit,
Problem with Delivery
Status DescriptionStringLonger description of the tracking status
Shipped DateStringThe date of the first tracking event.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Last Event DateStringThe date of the last tracking event.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Delivery DateStringThe date when the parcel was delivered.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Tracking EventsListList of all the tracking events
Tracking EventsObjectAll the tracking information returned from TNT.
See example below

Sample Response
Tracking Events

{
  "ConsignmentNumber": 620290246,
  "OriginDepot": "LIL",
  "OriginDepotName": "Lille",
  "CustomerReference": "8010715584",
  "CollectionDate": 20210428,
  "DeliveryTown": "DUBLIN",
  "DeliveryDate": 20210429,
  "DeliveryTime": 1159,
  "Signatory": "",
  "SummaryCode": "DEL",
  "DestinationCountry": {
    "CountryCode": "IE",
    "CountryName": "Ireland"
  },
  "OriginCountry": {
    "CountryCode": "FR",
    "CountryName": "France"
  },
  "TermsOfPaymentAccount": {
    "Number": "",
    "CountryCode": "FR"
  },
  "SenderAccount": {
    "Number": "",
    "CountryCode": "FR"
  },
  "PieceQuantity": 1,
  "StatusData": [
    {
      "StatusCode": "RES",
      "StatusDescription": "Consignment Delivered To Residential",
      "LocalEventDate": 20210429,
      "LocalEventTime": 1159,
      "Depot": "DUB",
      "DepotName": "Dublin"
    },
    {
      "StatusCode": "OD",
      "StatusDescription": "Out For Delivery.",
      "LocalEventDate": 20210429,
      "LocalEventTime": 846,
      "Depot": "DUB",
      "DepotName": "Dublin"
    },
    {
      "StatusCode": "IR",
      "StatusDescription": "Shipment Received At Tnt Location",
      "LocalEventDate": 20210429,
      "LocalEventTime": 754,
      "Depot": "DUB",
      "DepotName": "Dublin"
    },
    {
      "StatusCode": "TR",
      "StatusDescription": "Shipment In Transit.",
      "LocalEventDate": 20210429,
      "LocalEventTime": 344,
      "Depot": "LGG",
      "DepotName": "Liege Euro Hub"
    },
    {
      "StatusCode": "TR",
      "StatusDescription": "Shipment In Transit.",
      "LocalEventDate": 20210429,
      "LocalEventTime": 17,
      "Depot": "LGG",
      "DepotName": "Liege Euro Hub"
    },
    {
      "StatusCode": "AS",
      "StatusDescription": "Shipment Received At Transit Point.",
      "LocalEventDate": 20210428,
      "LocalEventTime": 2242,
      "Depot": "LGG",
      "DepotName": "Liege Euro Hub"
    },
    {
      "StatusCode": "CI",
      "StatusDescription": "Shipment Received At Origin Depot.",
      "LocalEventDate": 20210428,
      "LocalEventTime": 2242,
      "Depot": "LGG",
      "DepotName": "Liege Euro Hub"
    },
    {
      "StatusCode": "OS",
      "StatusDescription": "Shipment In Transit.",
      "LocalEventDate": 20210428,
      "LocalEventTime": 2041,
      "Depot": "LIL",
      "DepotName": "Lille"
    },
    {
      "StatusCode": "TR",
      "StatusDescription": "Shipment In Transit.",
      "LocalEventDate": 20210428,
      "LocalEventTime": 1922,
      "Depot": "LIL",
      "DepotName": "Lille"
    },
    {
      "StatusCode": "CI",
      "StatusDescription": "Shipment Received At Origin Depot.",
      "LocalEventDate": 20210428,
      "LocalEventTime": 1808,
      "Depot": "LIL",
      "DepotName": "Lille"
    }
  ],
  "PackageSummary": {
    "NumberOfPieces": 1,
    "Weight": 0.25,
    "PackageDescription": "CARTON",
    "GoodsDescription": ""
  },
  "ShipmentSummary": {
    "TermsOfPayment": "Sender",
    "DueDate": 20210429,
    "Service": "Express"
  },
  "Addresses": {
    "Address": [
      {
        "Name": "Name",
        "AddressLine": [
          "Address",
          ""
        ],
        "City": "",
        "Province": "",
        "Postcode": "",
        "Country": {
          "CountryCode": "",
          "CountryName": ""
        },
        "PhoneNumber": "",
        "ContactName": "",
        "ContactPhoneNumber": ""
      },
      {
        "Name": "",
        "AddressLine": [
          "",
          ""
        ],
        "City": "",
        "Postcode": "",
        "Country": {
          "CountryCode": "",
          "CountryName": ""
        },
        "PhoneNumber": "",
        "ContactName": "",
        "ContactPhoneNumber": "",
        "AccountNumber": "",
        "VATNumber": ""
      },
      {
        "Name": "",
        "AddressLine": "",
        "City": "",
        "Postcode": "",
        "Country": {
          "CountryCode": "",
          "CountryName": ""
        },
        "ContactName": ""
      }
    ]
  },
  "POD": ""
}

πŸ“˜

Tracking Status

TNT returns a status code for each tracking event. DG maps this status code to one of the predefined statuses. E.g. INT - In Transit.

Statuses mapping

DEL - Delivered
INT - In Transit
EXC - Problem with Delivery
CNF - null