πŸ”‘ Purolator Track & Trace

The action is used to get the tracking information from Purolator.

🚧

Credentials

The credentials are the same as for your https://eship.purolator.com/Site/en/resourcecentre/resourcecentremain.aspx portal.

Inputs

NameTypeDescription
Tracking NumberStringPurolator tracking number
API KeyStringPurolator API key
API SecretStringPurolator API Secret

Outputs

NameTypeDescription
Tracking Found?BooleanWhether the tracking information was found
True / False
StatusStringTracking status
Status DescriptionStringDetailed description of the tracking status
Ship DateStringThe date of the shipment.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Last Event DateStringThe date of the last tracking event.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Tracking EventsListList of all the tracking events.
See the example below

Sample Response
Activity History

[
  {
    "ScanType": "Delivery",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-28",
    "ScanTime": 130115,
    "Description": "Shipment delivered",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false,
    "ScanDetails": {
      "DeliverySignature": "",
      "SignatureImage": "",
      "SignatureImageSize": 0,
      "SignatureImageFormat": "GIF",
      "DeliveryAddress": "",
      "DeliveryCompanyName": "",
      "PremiumServiceText": "Not known or specified",
      "ProductTypeText": "Regular",
      "SpecialHandlingText": "Not known or specified",
      "PaymentTypeText": "Sender"
    }
  },
  {
    "ScanType": "OnDelivery",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-28",
    "ScanTime": 83704,
    "Description": "On vehicle for delivery",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false,
    "ScanDetails": {
      "DeliveryAddress": ""
    }
  },
  {
    "ScanType": "Other",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-28",
    "ScanTime": 10922,
    "Description": "Arrived at sort facility",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false
  },
  {
    "ScanType": "Undeliverable",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-27",
    "ScanTime": 172107,
    "Description": "Delayed in transit due to natural disaster",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false,
    "ScanDetails": {
      "AttemptedDeliveryAddress": "",
      "DeliveryCompanyName": ""
    }
  },
  {
    "ScanType": "Other",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-26",
    "ScanTime": 213718,
    "Description": "Arrived at sort facility",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false
  },
  {
    "ScanType": "Undeliverable",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-19",
    "ScanTime": 235957,
    "Description": "Weather delay - service will resume weather permitting",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false,
    "ScanDetails": {
      "AttemptedDeliveryAddress": "",
      "DeliveryCompanyName": ""
    }
  },
  {
    "ScanType": "Other",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-19",
    "ScanTime": 183407,
    "Description": "Arrived at sort facility",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false
  },
  {
    "ScanType": "ProofOfPickUp",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": ""
    },
    "ScanDate": "2022-01-19",
    "ScanTime": 183307,
    "Description": "Picked up by Purolator at",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false,
    "ScanDetails": {
      "PickUpConfirmationNumber": "",
      "PickUpAddress": {
        "Name": "",
        "Company": "",
        "Department": "",
        "StreetNumber": "",
        "StreetSuffix": "",
        "StreetName": "",
        "StreetType": "",
        "StreetDirection": "",
        "Suite": "",
        "Floor": "",
        "StreetAddress2": "",
        "StreetAddress3": "",
        "City": "",
        "Province": "",
        "Country": "",
        "PostalCode": "",
        "PhoneNumber": "",
        "FaxNumber": ""
      },
      "PickUpContactName": "",
      "PickUpCompanyName": "",
      "PickUpLocation": "",
      "CommitedDeliveryDate": "",
      "PremiumServiceText": "Not known or specified",
      "ProductTypeText": "Not known or specified",
      "SpecialHandlingText": "Not known or specified",
      "PaymentTypeText": ""
    }
  },
  {
    "ScanType": "Undeliverable",
    "PIN": {
      "Value": 333343150996
    },
    "Depot": {
      "Name": "PUROLATOR"
    },
    "ScanDate": "2022-01-19",
    "ScanTime": 94347,
    "Description": "Shipment created",
    "Comment": "",
    "SummaryScanIndicator": false,
    "ScanDetails": {
      "AttemptedDeliveryAddress": "",
      "DeliveryCompanyName": ""
    }
  }
]