πŸ”‘ PostNL Track & Trace

The action is used to get the tracking information from PostNL.

🚧

Documentation

https://developer.postnl.nl/browse-apis/send-and-track/shippingstatus-webservice/documentation/

Inputs

NameTypeDescription
Tracking NumberStringPostNL tracking number
API KeyStringAPI Key

Outputs

NameTypeDescription
Tracking Found?BooleanWhether the tracking information was found
True / False
StatusStringTracking status
Status DescriptionStringDetailed description of the tracking status
Ship DateStringThe date of the shipment.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Last Event DateStringThe date of the last tracking event.
Format:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Tracking EventsListList of all the tracking events.
See the example below

Sample Response
Activity History

{
  "CompleteStatus": {
    "Shipment": {
      "MainBarcode": "",
      "Barcode": "",
      "ShipmentAmount": "1",
      "ShipmentCounter": "1",
      "Customer": {
        "CustomerCode": "",
        "CustomerNumber": "",
        "Name": ""
      },
      "ProductCode": "",
      "ProductDescription": "Returns Mail order company =< 30 kg",
      "Reference": "",
      "Dimension": {
        "Height": "105",
        "Length": "390",
        "Volume": "8394",
        "Weight": "2440",
        "Width": "205"
      },
      "Address": [
        {
          "AddressType": "01",
          "Building": {},
          "City": "",
          "CompanyName": {},
          "CountryCode": "",
          "DepartmentName": {},
          "District": {},
          "FirstName": {},
          "Floor": {},
          "HouseNumber": "",
          "HouseNumberSuffix": {},
          "LastName": "",
          "Region": {},
          "Remark": {},
          "Street": "",
          "Zipcode": ""
        },
        {
          "AddressType": "02",
          "Building": {},
          "City": "",
          "CompanyName": "",
          "CountryCode": "",
          "DepartmentName": {},
          "District": {},
          "FirstName": {},
          "Floor": {},
          "HouseNumber": "",
          "HouseNumberSuffix": {},
          "LastName": {},
          "Region": {},
          "Remark": {},
          "Street": "",
          "Zipcode": ""
        },
        {
          "AddressType": "03",
          "Building": {},
          "City": "",
          "CompanyName": "",
          "CountryCode": "",
          "DepartmentName": {},
          "District": {},
          "FirstName": {},
          "Floor": {},
          "HouseNumber": "",
          "HouseNumberSuffix": {},
          "LastName": {},
          "Region": {},
          "Remark": {},
          "Street": "",
          "Zipcode": ""
        }
      ],
      "Event": [
        {
          "Code": "I03",
          "Description": "Shipment delivered",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "216455",
          "RouteCode": "20220223_HD_216455_0649",
          "RouteName": "0649 STR Volume Retailers",
          "TimeStamp": "23-02-2022 14:52:02"
        },
        {
          "Code": "I01",
          "Description": "Shipment delivered",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "216455",
          "RouteCode": "20220223_HD_216455_0649",
          "RouteName": "0649 STR Volume Retailers",
          "TimeStamp": "23-02-2022 11:06:43"
        },
        {
          "Code": "J05",
          "Description": "Driver is en route",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "216455",
          "RouteCode": "20220223_HD_216455_0649",
          "RouteName": "0649 STR Volume Retailers",
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:39:44"
        },
        {
          "Code": "J01",
          "Description": "Shipment has been sorted",
          "DestinationLocationCode": "216454",
          "LocationCode": "216454",
          "RouteCode": "649",
          "RouteName": "0649 STR Volume Retailers",
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:16:37"
        },
        {
          "Code": "B01",
          "Description": "Shipment received by PostNL",
          "DestinationLocationCode": "216454",
          "LocationCode": "166886",
          "RouteCode": "649",
          "RouteName": "0649 STR Volume Retailers",
          "TimeStamp": "22-02-2022 17:54:46"
        },
        {
          "Code": "H04",
          "Description": "Shipment is damaged, return to sender",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "166885",
          "RouteCode": "20220222_HD_166885_0250",
          "RouteName": "0250 Overdie",
          "TimeStamp": "22-02-2022 09:37:16"
        },
        {
          "Code": "J01",
          "Description": "Shipment has been sorted",
          "DestinationLocationCode": "166886",
          "LocationCode": "166886",
          "RouteCode": "250",
          "RouteName": "0250 Overdie",
          "TimeStamp": "22-02-2022 07:51:50"
        },
        {
          "Code": "J01",
          "Description": "Shipment has been sorted",
          "DestinationLocationCode": "166886",
          "LocationCode": "166241",
          "RouteCode": "250",
          "RouteName": "0250 Overdie",
          "TimeStamp": "21-02-2022 18:04:08"
        },
        {
          "Code": "G01",
          "Description": "Sorry, delivery time has been updated",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "166885",
          "RouteCode": {},
          "RouteName": {},
          "TimeStamp": "21-02-2022 14:02:27.646"
        },
        {
          "Code": "G05",
          "Description": "Sorry, delivery time has been updated",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "166885",
          "RouteCode": "20220221_HD_166885_0241",
          "RouteName": "0241 Kennemerpark",
          "TimeStamp": "21-02-2022 08:29:58"
        },
        {
          "Code": "B01",
          "Description": "Shipment received by PostNL",
          "DestinationLocationCode": "166886",
          "LocationCode": "156675",
          "RouteCode": "250",
          "RouteName": "0250 Overdie",
          "TimeStamp": "21-02-2022 01:02:54"
        },
        {
          "Code": "A01",
          "Description": "Shipment expected, but not yet arrived at PostNL",
          "DestinationLocationCode": {},
          "LocationCode": "888888",
          "RouteCode": {},
          "RouteName": {},
          "TimeStamp": "20-02-2022 19:33:46"
        }
      ],
      "Expectation": {
        "ETAFrom": "2022-02-23T10:45:00",
        "ETATo": "2022-02-23T12:45:00"
      },
      "Status": {
        "TimeStamp": "23-02-2022 14:52:02",
        "StatusCode": "11",
        "StatusDescription": "Shipment delivered",
        "PhaseCode": "4",
        "PhaseDescription": "Delivered"
      },
      "OldStatus": [
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 14:52:02",
          "StatusCode": "11",
          "StatusDescription": "Shipment delivered",
          "PhaseCode": "4",
          "PhaseDescription": "Delivered"
        },
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 11:06:43",
          "StatusCode": "11",
          "StatusDescription": "Shipment delivered",
          "PhaseCode": "4",
          "PhaseDescription": "Delivered"
        },
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:39:44",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:39:44",
          "StatusCode": "7",
          "StatusDescription": "Shipment out for delivery",
          "PhaseCode": "3",
          "PhaseDescription": "Distribution"
        },
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:38:16",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:17:24",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "23-02-2022 10:16:37",
          "StatusCode": "5",
          "StatusDescription": "Shipment sorted",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 17:54:46",
          "StatusCode": "2",
          "StatusDescription": "Shipment accepted",
          "PhaseCode": "1",
          "PhaseDescription": "Collection"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 16:54:46",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 09:37:16",
          "StatusCode": "8",
          "StatusDescription": "Shipment not delivered",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 09:36:32",
          "StatusCode": "5",
          "StatusDescription": "Shipment sorted",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 09:32:41",
          "StatusCode": "5",
          "StatusDescription": "Shipment sorted",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 07:52:22",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "22-02-2022 07:51:50",
          "StatusCode": "5",
          "StatusDescription": "Shipment sorted",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 18:04:08",
          "StatusCode": "5",
          "StatusDescription": "Shipment sorted",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 14:02:27.646",
          "StatusCode": "16",
          "StatusDescription": "Missing in sorting",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 08:29:59",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 08:29:58",
          "StatusCode": "16",
          "StatusDescription": "Missing in sorting",
          "PhaseCode": "2",
          "PhaseDescription": "Sorting"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 06:11:12",
          "StatusCode": "7",
          "StatusDescription": "Shipment out for delivery",
          "PhaseCode": "3",
          "PhaseDescription": "Distribution"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 01:04:19.078",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "21-02-2022 01:02:54",
          "StatusCode": "2",
          "StatusDescription": "Shipment accepted",
          "PhaseCode": "1",
          "PhaseDescription": "Collection"
        },
        {
          "TimeStamp": "20-02-2022 19:35:48.473",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "20-02-2022 19:35:48",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        },
        {
          "TimeStamp": "20-02-2022 19:33:46",
          "StatusCode": "1",
          "StatusDescription": "Shipment pre-alerted",
          "PhaseCode": "1",
          "PhaseDescription": "Collection"
        },
        {
          "TimeStamp": "20-02-2022 00:02:54",
          "StatusCode": "99",
          "StatusDescription": "Not applicable",
          "PhaseCode": "99",
          "PhaseDescription": "Not applicable"
        }
      ]
    }
  }
}