πŸ”‘ Mondial Relay Track & Trace

The action is used to get the tracking information from Mondial Relay.

πŸ“˜

Credentials

The credentials are optained from your Mondial Relay contact person.

Inputs

NameTypeDescription
UsernameStringMondial Relay username
PasswordStringMondial Relay password
Tracking NumberStringMondial Relay tracking number

Outputs

NameTypeDescription
Tracking Found?BooleanWhether the tracking information was found
StatusStringTracking status
Status LabelStringStatus label
Ship DateStringThe date of the first tracking event.
Format: DD-MM-YYThh:mm
Last Event DateStringThe date of the last tracking event.
Format:
Format: DD-MM-YYThh:mm
Package LocationStringPackage location
Tracking InformationObjectAll the tracking information returned from Mondial Relay.
See example below

Sample Response
Tracking Events

{
  "soap:Envelope": {
    "soap:Body": {
      "WSI2_TracingColisDetailleResponse": {
        "WSI2_TracingColisDetailleResult": {
          "STAT": 82,
          "Libelle01": "Delivery at Pick Up Point",
          "Relais_Libelle": "",
          "Relais_Num": 10776,
          "Libelle02": "",
          "Tracing": {
            "ret_WSI2_sub_TracingColisDetaille": [
              {
                "Libelle": "Data reception",
                "Date": "01/06/21",
                "Heure": "20:02",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "Recieved in agency",
                "Date": "02/06/21",
                "Heure": "07:11",
                "Emplacement": "HUB LILLE",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": "FR"
              },
              {
                "Libelle": "taking over in agency",
                "Date": "03/06/21",
                "Heure": "08:01",
                "Emplacement": "CERGY",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": "FR"
              },
              {
                "Libelle": "Taking over in agency",
                "Date": "03/06/21",
                "Heure": "15:45",
                "Emplacement": "CERGY",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": "FR"
              },
              {
                "Libelle": "taking over in agency",
                "Date": "04/06/21",
                "Heure": "07:25",
                "Emplacement": "CERGY",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": "FR"
              },
              {
                "Libelle": "Available to the Pick Up Point",
                "Date": "04/06/21",
                "Heure": "13:27",
                "Emplacement": "LES ALLUETS-LE-ROI",
                "Relais_Num": 10776,
                "Relais_Pays": "FR"
              },
              {
                "Libelle": "parcel delivered",
                "Date": "05/06/21",
                "Heure": "18:56",
                "Emplacement": "CERGY",
                "Relais_Num": 10776,
                "Relais_Pays": "FR"
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              },
              {
                "Libelle": "",
                "Date": "",
                "Heure": "",
                "Emplacement": "",
                "Relais_Num": "",
                "Relais_Pays": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}